Home|Algemene gegevens|Privacy policy

PRIVACYBELEID

Cooper & Rubber Company Europe Limited ("Cooper") heeft dit privacybeleid opgesteld om aan te tonen dat wij veel waarde hechten aan privacy.

Laatst gewijzigd: 30 juni 2021

 

I. INLEIDING

Dit beleid beschrijft de soorten informatie die Cooper (het "bedrijf", "wij", "onze", of "ons"), als beheerder, over u kan/kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u onze website ("Website") bezoekt en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van die informatie.

Het bedrijf zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Wij bieden dit beleid aan om uit te leggen welk soort informatie wij verzamelen en om u te informeren over de specifieke praktijken en richtlijnen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermen. Gelieve dit beleid aandachtig te lezen. Indien een bepaling in dit beleid voor u onaanvaardbaar is, verzoeken wij u de website niet te gebruiken en geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Herzieningen van ons privacybeleid). Dit privacybeleid is een aanvulling op andere kennisgevingen en beleidslijnen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

 

II. INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DIE VERZAMELEN

Wij verzamelen diverse soorten informatie van en over gebruikers van onze website, die informatie kan bevatten die onder een toepasselijke wet als persoonsgegevens of persoonlijk identificeerbare informatie wordt gedefinieerd ("persoonsgegevens"). Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen zoals uw volledige naam en titel, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, land, functie, naam van het bedrijf/de organisatie, bedrijfstak, huidige klantstatus, productinteresses en informatie met betrekking tot vragen en verzoeken. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw internetverbinding en de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wanneer u door de website navigeert, kunnen wij automatisch informatie verzamelen zoals uw gebruiksgegevens, voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons, IP-adressen, en informatie verzameld via cookies.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat uw identiteit direct of indirect kan worden achterhaald, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). Wij verzamelen evenmin informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

Informatie die u ons verstrekt  De informatie die wij op of via onze website verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en ander informatiemateriaal; wanneer wij uw vragen verwerken en beantwoorden met betrekking tot producten, technische gegevensbladen, technische ondersteuning en klantenservice; en wanneer u feedback geeft op onze website.
 • Verslagen en kopieën van uw correspondentie met ons (met inbegrip van telefoonnummers, e-mail- en postadressen).
 • Wij kunnen ook informatie over u ontvangen van uw werkgever om een gebruikersaccount voor u aan te maken voor gebruik op de website.

 

Informatie die wij over u verzamelen  Net als bij veel andere websites kunnen wij, wanneer u door onze website navigeert en ermee interactie hebt, automatische gegevensverzamelingstechnologieën gebruiken om bepaalde informatie over uw apparatuur, browsehandelingen en patronen te verzamelen, zoals:

 • Details over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van bronnen die u opent en gebruikt op onze website, verkeersgegevens, locatiegegevens, logs, taal, datum en tijd van toegang, frequentie en andere communicatiegegevens.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, met inbegrip van uw IP-adres, besturingssysteem, hostdomein en browsertype.
 • Details van verwijzende websites (URL).

 

De informatie die wij automatisch verzamelen zijn statistische gegevens die ons helpen onze website te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren, onder meer door ons in staat te stellen om:

 • De trafficpatronen van de website te bepalen.
 • Webbezoeken te tellen.
 • Trafficbronnen te bepalen, zodat wij de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren.
 • Ons te helpen te weten te komen welke pagina's en content het populairst en het minst populair zijn.
 • Om zoekpatronen op de site te observeren, om intuïtievere navigatieaanwijzingen te geven.
 • De frequentie en de recentheid van de gebruikers te bepalen.

 

Google Analytics. Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren om te zien hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie namens ons als exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en hen andere diensten te verlenen met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres worden ingekort binnen het Verenigd Koninkrijk of het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website.

Het IP-adres dat uw browser binnen het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de overeenkomstige instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet meer door Google Analytics te worden gevolgd door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren.

 

 

Op deze website gebruikte cookies.  U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet correct werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie [LINK NAAR HET COOKIEBELEID]. 


III. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij over u verzamelde informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) verwerken, alsmede de bijbehorende rechtsgrondslag. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer de verwerking:

 

 • Noodzakelijk voor ons is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld:
  • U in kennis te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid.

 • Noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde partij of van ons (voor zover dit geen afbreuk doet aan de fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende).  Bijvoorbeeld:
  • Om uw account op onze website te verwerken en te beheren en u in staat te stellen de website te gebruiken.
  • Om ervoor te zorgen dat de content van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst (wanneer u ervoor kiest om dat te doen).
  • Om onze site veilig en beveiligd te houden.
  • Om u technische ondersteuning te bieden en om onze website en diensten te verbeteren.
  • Om u de informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht en om op uw vragen te antwoorden.
  • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze dienst of onze website.
  • Om met u te communiceren (inclusief per e-mail en SMS) om informatie te verstrekken over onze goederen en diensten, inclusief marketinginformatie wanneer u zich niet hebt afgemeld om deze te ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden om marketinginfo te ontvangen door de instructies in onze e-mails te volgen om u af te melden of door uw voorkeuren in uw account te wijzigen.
  • Om in geval van verkoop, fusie, consolidatie, wijziging in zeggenschap, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of liquidatie, in ov ereenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving informatie over uw relatie met ons over te dragen, te verkopen of toe te wijzen aan derden, zoals persoonsgegevens die u verstrekt en andere informatie over uw relatie met ons.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen.

Indien wij uw persoonsgegevens voor een ongerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat kunnen doen. 


IV. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij kunnen geaggregeerde gegevens over onze gebruikers en informatie waarmee geen enkel individu kan worden geïdentificeerd, zonder beperking openbaar maken. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonlijke gegevens die wij verzamelen of die u verstrekt zoals beschreven in dit beleid, openbaar maken:

 • Aan elk lid van onze groep, waaronder wordt verstaan onze filialen, met inbegrip van onze uiteindelijke moedermaatschappij en haar dochterondernemingen.
 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derden die wij gebruiken ter ondersteuning van ons bedrijf of in verband met de administratie en ondersteuning van de hierboven genoemde activiteiten en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen bekendmaken (bijv. providers voor database-hosting, leveranciers van beheerde diensten, ontwikkelaars, consultants).
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van het bedrijf, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens van het bedrijf over onze websitegebruikers tot de overgedragen activa behoren.
 • Om te voldoen aan het doel waarvoor u deze verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld per e-mail vraagt om contact op te nemen met een derde partij, kunnen wij de inhoud van uw e-mail aan de ontvanger doorgeven.
 • Voor elk ander doel dat door ons bekend wordt gemaakt wanneer u uw informatie verstrekt of met uw toestemming, indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit kan ook inhouden dat wij informatie uitwisselen met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

 

V. GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming buiten het VK en de Europese Economische Ruimte. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten het VK en de EER voor ons werkt of andere entiteiten die optreden als gegevensverwerkers die namens ons gegevens verwerken. Dit omvat personeel dat zich onder meer bezighoudt met de uitvoering van uw verzoek of bestelling en het verlenen van ondersteunende diensten. Het bedrijf heeft internationale overeenkomsten voor gegevensoverdracht uitgevoerd op basis van standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk, om passende en geschikte waarborgen te bieden voor persoonsgegevens die worden doorgegeven aan landen buiten het Verenigd Koninkrijk en de EER waar nog geen passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Een kopie kan worden verkregen door contact op te nemen met de Coördinator gegevensbescherming van het bedrijf via dataprivacy@coopertire.com. Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, rekening houdend met de passende waarborgen in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving.

 

VI. BEWARING VAN GEGEVENS

Tenzij anders vereist door de wet, zal het bedrijf ook persoonsgegevens wissen wanneer deze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; wanneer u uw toestemming intrekt (waar de rechtmatigheid van de verwerking was gebaseerd op uw toestemming) en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn; wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; en wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een rechtszaak over onze relatie met u te verwachten is.

 

VII. KEUZES OVER HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN

Wij streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te geven:

 • Promotionele aanbiedingen van het bedrijf. Indien u niet wenst dat uw contactinformatie door het bedrijf wordt gebruikt om onze eigen producten of diensten te promoten, kunt u bepaalde vakjes aanvinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met de Coördinator gegevensbescherming van het bedrijf via dataprivacy@coopertire.com. Als wij u een promotie-e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een e-mail terugsturen met het verzoek om uw adres te schrappen voor toekomstige e-mail-distributies. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op informatie die aan het bedrijf wordt verstrekt als gevolg van een productaankoop, garantieregistratie, ervaring met de productservice, of andere transacties.

 

 

VIII. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde bepaalde rechten kunt uitoefenen die u toekomen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de volgende rechten:

 • Het recht van toegang tot uw persoonsgegevens, wat het recht omvat om van ons bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt, en indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt.
 • Het recht op rechtzetting of schrappen van uw persoonsgegevens, waaronder het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring, bepaalde rechten om ons te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken, wat onder meer inhoudt dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden niet langer mogen verwerken (bv. wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onwettig is, wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, of wanneer u anderszins bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in verband met geautomatiseerde individuele besluitvorming).
 • Het recht van gegevensoverdracht dat bepaalde rechten omvat dat wij uw persoonsgegevens mogen doorsturen naar een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 • Wanneer de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd, het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals nader uiteengezet in punt XIII hierna.

Alle verzoeken, kennisgevingen of vragen in verband met de hierboven vermelde rechten moeten per e-mail worden gericht aandataprivacy@coopertire.com, vergezeld van bijgewerkte contactgegevens, zodat wij u op passende wijze kunnen antwoorden. U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen. Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht van toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen).  Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

 

IX. GEGEVENSVEILIGHEID

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verstuurd niet garanderen. Elke overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

 

X. WEBSITES VAN DERDEN

Onze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen. Wees u ervan bewust dat dit beleid niet van toepassing is op deze websites. Het bedrijf moedigt u aan om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden te lezen van de websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen. Deze websites van derden kunnen hun eigen cookies en andere traceermiddelen naar u sturen, uw IP-adres registreren en op andere wijze gegevens verzamelen of persoonlijke gegevens opvragen. HET BEDRIJF HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WAT DERDEN DOEN IN VERBAND MET HUN WEBSITES, OF HOE ZIJ OMGAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS. WEES VOORZICHTIG EN RAADPLEEG HET PRIVACYBELEID OP ELKE WEBSITE VAN DERDEN VOOR MEER INFORMATIE.

 

XI. KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en het bedrijf verzamelt of gebruikt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand jonger dan 16 jaar mag informatie verstrekken aan of op de website. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 jaar, zullen wij deze informatie verwijderen. Als u denkt dat wij informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via dataprivacy@coopertire.com.

 

XII. HERZIENINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien - wij hebben het recht om dit beleid te allen tijde te wijzigen.  Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2021. Alle wijzigingen die wij aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. De datum waarop dit beleid voor het laatst werd herzien, staat bovenaan de pagina. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

 

XIII. Indienen van een klacht

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthouder voor kwesties inzake de gegevensbescherming (www.ico.org.uk). Als u buiten het VK gevestigd bent, kunt u contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. Wij zouden echter graag de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

 

XIV. CONTACTINFORMATIE

Mocht u vragen of zorgen hebben over dit beleid en onze privacypraktijken, dan kunt u ook contact opnemen met onze Coördinator gegevensbescherming op

Cooper Tire & Rubber Company Europe Limited

Bath Road

Melksham, Wiltshire, SN12 8AA

44-122-57-03101

dataprivacy@coopertire.com