Home|Algemene gegevens|Terms of service

GEBRUIKSVOORWAARDEN COOPER TIRE & RUBBER COMPANY EUROPE LIMITED

Welkom op de website ("Web Site") van Cooper Tire & Rubber Company Europe Limited ("Cooper")

Alvorens gebruik te maken van de vele nuttige diensten die hier worden aangeboden, verzoeken wij u even de tijd te nemen om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden en bepalingen van onze relatie begrijpt door deze belangrijke informatie te lezen. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, gelieve deze website dan niet te gebruiken. In aanvulling op deze gebruiksvoorwaarden stemt u in met het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens zoals bepaald in ons Privacybeleid. Cooper heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook bij te werken of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te blijven maken van de diensten die op deze website worden aangeboden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en dient u derhalve regelmatig de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden te raadplegen en af te drukken voor uw administratie. Ter informatie wordt de datum van de laatste bijwerking van deze gebruiksvoorwaarden bovenaan deze pagina vermeld. Deze gebruiksvoorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij omgaan met uw gebruik van onze website en diensten, de bescherming en het gebruik van het merk Cooper, en hoe wij de gebruiksvoorwaarden en andere belangrijke informatie kunnen wijzigen of beëindigen.

 

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Cooper Tire & Rubber Company Europe Limited (aangeduid als “Cooper”, “wij”, “ons”, en/of “onze” in deze gebruiksvoorwaarden), een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met ondernemingsnummer 00150903 en met maatschappelijke zetel in Bath Road, Melksham, Wilts, SN12 8AA.

 

AKKOORD MET ELEKTRONISCH CONTRACT

U bent akkoord om elektronisch een contract aan te gaan met Cooper. U bent ermee akkoord dat dat deze elektronische gebruiksvoorwaarden, in combinatie met uw gebruik van de diensten die op deze website worden aangeboden of door op "Ik ben akkoord" te klikken, dezelfde rechtskracht en werking hebben als een schriftelijk contract met uw schriftelijke handtekening en voldoen aan alle wetten die een schriftelijk document of handtekening vereisen, met inbegrip van alle toepasselijke verordeningen inzake fraude. U bent er verder mee akkoord dat u de geldigheid, afdwingbaarheid of toelaatbaarheid van de gebruiksvoorwaarden niet zult aanvechten op grond van het feit dat deze elektronisch zijn verzonden of geautoriseerd. Bovendien erkent u dat u de gelegenheid hebt gehad om deze overeenkomst af te drukken.

Indien u producten of diensten via de website koopt, zijn op uw aankoop afzonderlijke verkoopvoorwaarden van toepassing die op alle aankopen van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop door Cooper van producten en/of diensten

 

PRIVACY

Wij respecteren uw privacy. De door u verstrekte informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Wij raden u aan het Privacybeleid af te drukken en door te lezen om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het soort informatie dat u aan ons wilt verstrekken. De meest recente versie van ons Privacybeleid kan worden gevonden door te klikken op de link onderaan de homepage. Cooper kan en wil geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor door u verstrekte informatie of voor het gebruik of misbruik door u of door derden van informatie die via deze website wordt verstuurd of ontvangen.

 

AANPASSINGEN

Wij kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving alle aspecten van de website beëindigen, aanvullen, aanpassen, upgraden of vervangen. Wij hebben in het bijzonder het recht om naar eigen goeddunken software, bestanden, publicaties, informatie, communicatie of andere inhoud die op de website staat of via de website wordt verstuurd, aan te passen, aan te vullen, te verwijderen, stop te zetten of te verwijderen.

 

MONITORING

Cooper is niet verplicht toezicht te houden op de diensten die op deze website worden aangeboden of het gebruik daarvan, noch om de inhoud van gebruikerssessies te bewaren. Zoals vermeld in ons Privacybeleid, heeft Cooper evenwel het recht om te allen tijde informatie te monitoren, te bekijken, te bewaren/of openbaar te maken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, een wettelijk proces of een verzoek van de overheid, of om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties en andere autoriteiten bij het onderzoeken van een claim inzake illegale activiteiten. Cooper kan IP-adressen gebruiken om een gebruiker te identificeren wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de naleving van onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om onze service, Website, klanten of anderen te beschermen, zoals verder uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

DISCLAIMERS

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. COOPER NOCH EEN VAN HAAR WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN, DERDE CONTENT PROVIDERS, OF LEVERANCIERS GARANDEERT DAT DE WEBSITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; COOPER GEEFT OOK GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, OF CONTENT VAN ENIGE INFORMATIE, DIENST, OF KOOPWAAR DIE VIA DE WEBSITE WORDT GELEVERD. DE CONTENT VAN DEZE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD TER INFORMATIE EN ER MAG GEEN VERTROUWEN WORDEN GESTELD IN DERGELIJKE CONTENT.

ALLE DIENSTEN, PRODUCTEN, KOOPWAAR, MAATWERK EN MATERIALEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS, ANIMATIE, JAVA SCRIPT EN "COOKIES", WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" BASIS ZONDER GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZOALS GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, MET UITZONDERING VAN DIE GARANTIES DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR EN NIET IN STAAT ZIJN TOT UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING ONDER DE WETTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OVEREENKOMST.

DEZE DISCLAIMER VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR EEN GEBREKKIGE PRESTATIE, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, SCHRAPPING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, STORING IN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING, OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, EN ALLE OORZAKEN VAN ACTIE VOOR HETZELFDE, HETZIJ CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, OF ANDERSZINS. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT COOPER NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U BERUST.

COOPER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE DOOR U WORDT VERSPREID VIA DEZE WEBSITE OF BIJBEHORENDE DIENSTEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE, CREËERT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN IS VERMELD.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. BIJGEVOLG IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COOPER VOOR FRAUDE OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN COOPER UITSLUITEN OF BEPERKEN.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

COOPER OF EEN VAN HAAR WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN, CONTENT PROVIDERS OF LEVERANCIERS ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT IN KWESTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN COOPER OF EEN VAN HAAR WERKNEMERS, FILIALEN, AGENTEN, CONTENT PROVIDERS OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GELIJK WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (ZOALS SCHADE WEGENS WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF EEN ANDERE GELDELIJK VERLIES), HETZIJ IN EEN ACTIE IN GARANTIE, CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN MET (i) HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DEZE WEBSITE; (ii) DE VERTRAGING OF HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DEZE WEBSITE; (iii) DE LEVERING OF HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DIENSTEN OF VOOR ENIGE INFORMATIE, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEKEN DIE OP DEZE WEBSITE VOORKOMEN OF BESCHIKBAAR ZIJN; EN (iv) HET NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN.

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT BETALING DOOR COOPER OF INHOUDING DOOR U VAN DIRECTE SCHADEVERGOEDING, ZOALS BEPERKT DOOR DE VOORGAANDE PARAGRAAF, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL IS IN UITPUTTING VAN ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN OP GROND VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BIJ WET OF VIA EIGEN VERMOGEN. COOPER ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET HANDELEN OF NALATEN VAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COOPER VOOR FRAUDE OF VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN COOPER UITSLUITEN OF BEPERKEN.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Copyrights: De volledige content van deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, foto's, audioclips en software, is eigendom van Cooper, onze partners of content providers en wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake het auteursrecht. De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten inzake het auteursrecht. Behalve zoals toegekend in de onderstaande beperkte licentie, is elk ander gebruik van deze inhoud, inclusief wijziging, transmissie, presentatie, distributie of herpublicatie, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooper.

Handelsmerken: Alle handelsmerken, handelsnamen, merknamen en dienstmerken van Cooper, al dan niet gedeponeerd, zijn eigendom van Cooper of haar moedermaatschappij, Cooper Tire & Rubber Company, Delaware USA, en worden beschermd door het merkenrecht van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere handelsmerkenwetten. Behalve zoals toegekend in de onderstaande beperkte licentie, is elk gebruik van deze activa verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooper. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's die hierin worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Octrooien: Alle octrooien die zijn uitgegeven aan en octrooiaanvragen die zijn ingediend door Cooper of haar moedermaatschappij, Cooper & Rubber Company, Delaware USA, zijn eigendom van Cooper of haar moedermaatschappij, Cooper & Rubber Company, Delaware USA, en zijn beschermd door de octrooiwetgeving van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere toepasselijke octrooiwetten. Elk gebruik van deze geoctrooieerde of octrooieerbare activa is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooper of haar moedermaatschappij, Cooper & Rubber Company, Delaware USA.

Definitie: Voor de toepassing van dit punt 8 worden "Auteursrechten", "Handelsmerken" en "Octrooien", zoals hierboven beschreven, gezamenlijk ‘Intellectuele eigendom’ genoemd.

Beperkte licentie: Wij verlenen u een niet-exclusieve, beperkte licentie voor het gebruik van onze Cooper branding en de daaruit voortvloeiende Intellectuele Eigendom, zoals beschreven in de meest recente, up-to-date Cooper Brand Guidelines (CBG). U vindt de meest recente CBG op de website van het Brand Portal account. Alle Intellectuele Eigendom op de website, of in de CBG, blijft eigendom van Cooper, en uw gebruik van de branding is uitsluitend in overeenstemming met de specifieke instructies van Cooper, of geïnstrueerd via de website of de CBG. Om twijfel te voorkomen: u mag geen enkel aspect van de Cooper branding wijzigen, aanpassen, hergebruiken of aanpassen dat niet in overeenstemming is met de CBG of de instructies van Cooper.  Als u niet zeker weet of uw gebruik van Cooper Branding in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, dient u contact met ons op te nemen om uw voorgestelde gebruik te bespreken en of het in overeenstemming is met de CBG en uw beperkte licentie. Als wij van mening zijn dat uw voorgestelde gebruik niet in overeenstemming is met uw beperkte licentie of de CBG, dient u redelijke stappen te ondernemen om onmiddellijk alle voorlopige kopieën te wijzigen of te vernietigen die u hebt gemaakt van elk deel van de inhoud dat niet in overeenstemming is met de reikwijdte van uw beperkte licentie en de CBG. U moogt geen van onze Intellectuele Eigendommen in sublicentie geven aan een derde partij en er worden geen impliciete licenties aan u verleend in deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging van de licentie: Indien u, uw functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, geassocieerde deelnemingen, licentiegevers, leveranciers of filialen een van deze gebruiksvoorwaarden of de CBG schenden, wordt uw beperkte licentie voor het gebruik van de content van deze website, met inbegrip van de CBG, automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën, al dan niet in gebruik, die u van een deel van de content hebt gemaakt, vernietigen en verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, draagt u hierbij in het geval van een wijziging, aanpassing, uitbreiding of amendement door u op de Cooper branding of het Intellectuele Eigendom u onherroepelijk alle rechten aan ons over die u geacht wordt te hebben in een dergelijke wijziging, aanpassing, uitbreiding of amendement, en u stemt ermee in alle documenten uit te voeren die nodig zijn om een dergelijke overdracht te implementeren en te bewerkstelligen.

Inbreuk op het auteursrecht:Als u van mening bent dat materiaal op deze website inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u Cooper in kennis stellen van uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht overeenkomstig de volgende procedure.
Cooper zal kennisgevingen betreffende een vermeende inbreuk die zij ontvangt verwerken en passende maatregelen nemen zoals vereist door de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom. De DMCA vereist dat kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht moeten worden gestuurd naar de aangewezen vertegenwoordiger van de website, te weten:

Copyright Agent
Cooper Tire & Rubber Company
701 Lima Avenue
Findlay, Ohio 45840
Telefoon: (419) 423-1321
E-mail: cooperinfo@coopertire.com

Om doeltreffend te zijn, moet de kennisgeving schriftelijk gebeuren en de volgende informatie bevatten (DMCA, 17 U.S.C. §512(c)(3)):

1.    Fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

2.    Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, indien een enkele kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele on-linesite, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

3.    Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat een inbreuk vormt of het voorwerp is van activiteiten die een inbreuk vertegenwoordigen en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

4.    Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd;

5.    Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

6.    Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

 

INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

U stemt ermee in dat u geen mededelingen of inhoud van welke aard dan ook zult uploaden of verzenden die inbreuk maken op de rechten van enige partij. Door mededelingen of inhoud in te dienen op enig deel van deze website, stemt u ermee in dat een dergelijke indiening voor alle doeleinden niet-vertrouwelijk is. Indien u een dergelijke mededeling doet, verleent u aan Cooper automatisch - of garandeert u dat de eigenaar van deze inhoud deze uitdrukkelijk heeft verleend - een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde exclusieve licentie om de communicatie of inhoud te gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te verdelen, uit te voeren en weer te geven in alle media of media of in alle vormen, formaten of fora die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Cooper kan haar rechten in sublicentie geven via meerdere lagen van sublicenties.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan links bevatten naar websites van derden ("websites van derden"). Wij onderschrijven de inhoud van deze wegsites van derden niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. De links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over dergelijke sites van derden, noch beoordelen wij de inhoud op deze websites van derden; wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat Cooper niet rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke website of bron van derden.

 

ONGEVRAAGDE IDEEËN

Cooper aanvaardt of behandelt geen ongevraagde ideeën, inclusief ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, nieuwe producten of technologieën, of nieuwe productnamen. Gelieve dergelijke ongevraagde ideeën niet op te sturen. Indien u dergelijke informatie stuurt, wordt de informatie geacht eigendom te zijn en te blijven van Cooper. Geen van de informatie zal worden behandeld als vertrouwelijk of bedrijfseigen en Cooper is niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van dergelijke informatie. Cooper heeft het recht om onbeperkt gebruik te maken van dergelijke informatie voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de informatie.

 

ALGEMENE WETTELIJKE BEPALINGEN

Internationale wetten: Het hoofdkantoor van Cooper is gevestigd in Melksham, Wiltshire, Verenigd Koninkrijk. Cooper beweert niet dat de informatie, producten, het maatwerk, de materialen, diensten en adviezen die op deze website worden verstrekt, geschikt zijn of kunnen worden gedownload buiten het Verenigd Koninkrijk. Toegang tot de informatie, producten, maatwerk, materialen, diensten en adviezen is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u deze website van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied.

Rechtskeuze en forum: U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de exclusieve rechtsbevoegdheid voor elk geschil met Cooper, of dat op enigerlei wijze betrekking heeft op uw gebruik van de website, berust bij de Engelse rechtbanken, en u stemt er verder uitdrukkelijk mee in dat de Engelse rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen, inclusief vorderingen waarbij Cooper of haar filialen, dochterondernemingen, werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, telecommunicatieleveranciers en content providers betrokken zijn. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de nationale materiële wetten van Engeland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

Volledige overeenkomst: Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in een bepaalde "wettelijke kennisgeving" op de website, vormen deze gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Cooper met betrekking tot het gebruik van deze website en de informatie, producten, maatwerk, materialen, diensten en adviezen die op de website worden verstrekt. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, vertegenwoordiging, verzekering of garantie gedaan of gegeven door of namens ons die niet is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden en dat u geen aanspraak kunt maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of nalatige verkeerde verklaring op basis van enige verklaring in deze overeenkomst. Uw gebruik van deze website is ook onderhevig aan het Privacybeleid van Cooper. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van verbonden diensten, inhoud van derden of software van derden.

Beëindiging: Cooper kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van reden beëindigen. Bovendien kan Cooper deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen wegens een schending van een deel van deze gebruiksvoorwaarden. U kunt deze gebruiksvoorwaarden ook beëindigen door simpelweg te stoppen met het gebruik van uw account en/of de website. In het geval van beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, blijven de beperkingen op uw gebruik van de inhoud van de website (zoals uiteengezet in Paragraaf 8 ("Intellectuele eigendom") en 9 ("Gebruikersbijdragen")) van kracht na een dergelijke beëindiging, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord Cooper, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, filialen en licentiehouders te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, acties of eisen, aansprakelijkheden, schade en schikkingen (inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten en proceskosten) die het gevolg zijn van, of naar verluidt het gevolg zijn van, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, de CBG, of die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website, de diensten en het Intellectuele eigendom van Cooper, en alle producten of diensten die op of via de website zijn verkregen.

Verklaring van afstand & splitsbaarheid: Indien wij enig recht of enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en dat de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van een van de gebruiksvoorwaarden mag worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke clausule of voorwaarde of een andere clausule of voorwaarde.

Beperking op acties:g U gaat ermee akkoord dat ongeacht enig andersluidend(e) statuut of wet, elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of deze gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen één jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie is ontstaan of voorgoed zal worden uitgesloten.

Rechten in het contract: Deze gebruiksvoorwaarden zijn tussen u en ons. Geen andere persoon zal enig recht hebben om één van de voorwaarden af te dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig hebben om deze gebruiksvoorwaarden te beëindigen of om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.

Toewijzing van rechten: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen contact met u opnemen om u te informeren als wij van plan zijn dit te doen. Als u niet tevreden bent met de overdracht, kunt u deze gebruiksvoorwaarden beëindigen in overeenstemming met de sectie Beëindiging van deze paragraaf 12 (Algemene wettelijke bepalingen).

Dank u voor uw medewerking. Wij hopen dat u deze website nuttig en handig in het gebruik vindt! Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld wanneer u gebruik maakt van deze website, neem dan even de tijd om ons Privacybeleid te lezen. Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze website kunt u per e-mail sturen naar digitalemea@coopertire.com of per telefoon naar +44 (0)1225 703101, of per post naar Cooper & Rubber Company Europe Limited, Bath Road, Melksham, Wiltshire SN12 8AA Verenigd Koninkrijk. Indien wij contact met u moeten opnemen, zullen wij dit doen door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons op onze website hebt verstrekt of door middel van correspondentie.

Copyright © 2008 Cooper Tire & Rubber Company Europe Limited, Alle rechten voorbehouden.